Procedury bezpieczeństwa - Szkoła Podstawowa nr 56 im. Andrzeja Struga

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w trakcie epidemii COVID-19 w Szkole Podstawowej nr56 w Gdańsku

 

Wstęp:

Procedura została opracowana na potrzeby zachowania podwyższonego reżimu sanitarnego nałożonego na placówkę przez odpowiednie organy w czasie pandemii COVID-19; dotyczy nauczycieli , uczniów oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki. 

Celem opracowania procedury było zminimalizowanie zagrożenia zakażenia się w placówce wirusem SARS Cov-2 i zachorowania na COVID-19 przez pracowników placówki, rodziców
i dzieci.

Podstawą do opracowania procedury są: 

 1. Kluczowe rozporządzenia – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach . Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19(art.30b uop), Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (art.30c uop)
 2. Obowiązujące akty prawne i wytyczne GIS,MZ,MEN;
 3. Statut Szkoły oraz pozostałe dokumenty regulujące jego funkcjonowanie (w tym HACCP), uwzględniające dotychczasowe przepisy;
 4. wizja lokalna, analiza ryzyka;
 5. potrzeby związane z formą użytkowania obiektu oraz technologią i specyfiką pracy.

 

 I . Nauczyciele zobowiązani są do:

 1. Uaktualnienia danych telekomunikacyjnych rodziców/prawnych opiekunów uczniów.
 2. Ustalenia z rodzicami zakazu przynoszenia przez dzieci z domu zabawek oraz wszelkich dodatkowych przedmiotów.
 3. Wyjaśnienia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole oraz w grupie i dlaczego zostały wprowadzone. Będzie to temat pierwszej lekcji wychowawczej.
 4. Nieorganizowania wyjść poza teren placówki (do odwołania).
 5. Przystosowania sal lekcyjnych/przestrzeni dla dzieci do wymogów reżimu sanitarnego tak, aby zapewnić warunki do skutecznej dezynfekcji, w tym przede wszystkim usunięcie z sal wszystkich zbędnych i trudnych do dezynfekcji przedmiotów.
 6. Regularnego wietrzenia sal lekcyjnych, co najmniej raz na godzinę.
 7. Umieszczenia w sali lekcyjnej plakatu informującego o panujących zasadach.
 8. Przypominania i egzekwowania niedotykania przez dzieci rękami części twarzy, częstego mycia rąk, szczególnie po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, itp.
 9. Przypominania podstawowych zasad higieny – odpowiedniego zasłaniania twarzy podczas kichania i kaszlnięcia.
 10. Obserwacji stanu zdrowia dzieci.
 11. Udostępniania przez aplikację Teams materiałów dla uczniów przebywających na kwarantannie.
 12. Niekorzystania podczas zajęć z materiałów dydaktycznych, które nie są odkażone lub których nie można odkazić.
 13. Zakrywania ust i nosa (maseczka/przyłbica) podczas kontaktu z uczniem oraz w przestrzeniach wspólnych szkoły (korytarze, szatnia, biblioteka, toalety, sekretariat). W sali, w której prowadzone są zajęcia nauczyciel może zdjąć maseczkę/przyłbicę.
 14. Odprowadzania do szatni uczniów, z którymi kończy lekcję, jeżeli jest to ostatnia godzina zajęć tej klasy.
 15. Obowiązki pracownika:
 16. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury w przypadku pojawienia się niepokojących sygnałów zdrowotnych.
 17. Pracownik szkoły używa środków ochrony osobistej zgodnych z zaleceniami dyrektora szkoły.
 18. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 lub wystąpienia objawów choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) u siebie lub któregoś z domowników, pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.
 19. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki i w trakcie pracy pracownik często odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach w placówce i myje ręce zgodnie z instrukcją.
 20. W celu zadbania o jak najlepsze warunki i higienę, wietrzy salę co najmniej raz na godzinę i wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych: klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchnie płaskich, w tym blatów stołów oraz ciągów komunikacyjnych , sal lekcyjnych i szatni. Środków dezynfekujących w sprayu używają wyłącznie podczas nieobecności dzieci.

 

II. Uczeń zobowiązany jest do :

 1. Bezwzględnego przestrzegania podstawowych zasad higieny: częstego mycia rąk, właściwego zasłaniania ust i nosa podczas kichania i kaszlu, unikania dotykania oczu, nosa i ust.
 2. Zasłaniania ust i nosa maseczką w czasie przebywania w przestrzeni wspólnej szkoły (szatnia, korytarze, biblioteka, toalety, sekretariat. W sali lekcyjnej uczeń nie musi nosić maseczki, zakłada ją wtedy, gdy zbliża się do niego nauczyciel lub inna osoba.
 3. Posiadania własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 4. Unikania większych skupisk uczniów, zachowania dystansu w czasie pobytu na korytarzu, w toalecie i innych pomieszczeniach wspólnych.
 5. Po zakończonych lekcjach uczniowie mają obowiązek szybkiego opuszczenia terenu placówki. Zabronione jest gromadzenie się uczniów na terenie wokół szkoły.
 6. Nieprzestrzeganie procedur oraz umyślne ich łamanie skutkuje karą w postaci 20 punktów ujemnych i natychmiastowym wezwaniem rodziców, którzy zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły. 

 III. Obowiązki rodziców. Rodzice:

 1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii, które zamieszczone będą m.in. na stronie oraz fb szkoły.
 2. Przestrzegają wytycznych szkoły dotyczących przyprowadzania i odbioru dzieci. Dbają o to, by przekazanie dziecka pod opiekę nauczyciela przebiegało sprawnie.
 3. Przekazują dyrektorowi lub wychowawcy istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.
 4. Nie posyłają na zajęcia dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 5. Przyprowadzają do szkoły tylko bezwzględnie zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.
 6. Nie poruszają się po szkole. Rodzic może wejść do szkoły po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu się z pracownikiem szkoły.
 7. Wyrażają zgodę na pomiar temperatury u dziecka.
 8. Zapewniają dziecku indywidualną osłonę ust i nosa, ewentualnie rękawiczek.
 9. Przestrzegają wytycznych dotyczących nieprzynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do szkoły.
 10. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. o częstym myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 11. Są zobowiązani do odbierania telefonów ze szkoły lub wyznaczenia dodatkowej osoby do kontaktu (upoważnionej do nagłego odbioru dziecka). Pisemną informację upoważniającą osobę trzecią do odbioru dziecka przekazują wychowawcy.
 12. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu.
 13. Informują dyrektora placówki o fakcie znalezienia się członków ich rodziny lub osób,
  z którymi dziecko miało kontakt, na kwarantannie.
 14. W przypadku podwyższonej temperatury (zgodnie z zaleceniami WHO pow. 37.4 st.) lub stwierdzenia u ucznia kaszlu, duszności lub innych objawów infekcji rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zabrać dziecko do domu.
 15. Unikają kontaktów z osobami chorymi lub przebywającymi na kwarantannie. W miarę możliwości przestrzegają ogólnych zasad dystansu społecznego, przede wszystkim wobec osób z grupy podwyższonego ryzyka.
 16. Zobowiązują się do przestrzegania zaleceń przekazywanych przez pracowników szkoły, rozumiejąc, iż wynikają one z dbałości o zachowanie jak najwyższych standardów higienicznych i bezpieczeństwa dzieci oraz osób przebywających na terenie szkoły.

 

 IV. Żywienie dzieci w warunkach reżimu sanitarnego

 1. Pracownicy kuchni przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa dotyczącymi żywienia zbiorowego .
 2. Kucharki podczas przygotowania posiłków utrzymują zwiększony dystans między sobą.
 3. Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji higieny pracy, opakowań, produktów, sprzętu kuchennego ,naczyń stołowych oraz sztućców.
 4. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęt i pomieszczenia zaplecza kuchennego.
 5. Oprócz środków higieny osobistej – fartuchów- bezwzględnie używają gumowych rękawiczek przy przygotowaniu i wydawaniu posiłków .
 6. Sztućce wydawane są przez obsługę kuchni.
 7. W celu zapewnienia dystansu na stołówce szkolnej zwiększona ilość przerw obiadowych.
 8. Obiady jednodaniowe, wydawane uczniowi indywidualnie przez pracownika kuchni z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa.

 V. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19

 1. Pracownik szkoły, który zauważy objawy infekcji u ucznia (kaszel, duszności, podejrzenie podwyższonej temperatury), telefonicznie informuje o tym fakcie sekretariat szkoły.
 2. Dyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
 3. Dziecko, u którego obserwuje się objawy infekcji, zostaje bezzwłocznie odizolowane w wyznaczonym pomieszczeniu, pełniącym funkcję izolatki (gabinet pielęgniarki). Odprowadza go tam wyznaczony przez dyrektora i wyposażony w środki ochrony osobistej pracownik lub pielęgniarka szkolna. Osoba ta zostaje z uczniem do czasu przyjazdu rodziców.
 4. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie infekcji (kaszel, duszności, podejrzenie podwyższonej temperatury), zgłasza ten fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia (gabinetu pielęgniarki).
 5. W razie potrzeby, dyrektor wyznacza wyposażoną w środki ochrony osobistej osobę, która towarzyszy choremu pracownikowi.
 6. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze kroki.

 

 

 

powrót do góry