Regulamin wypożyczania i użytkowania podręczników szkolnych

w Szkole Podstawowej nr 56 w Gdańsku

 

 1. Komplety podręczników stanowią własność Szkoły Podstawowej nr 56 w Gdańsku i są ewidencjonowane w bibliotece szkolnej.

 

 1. Każdy uczeń na początku roku szkolnego otrzymuje komplet podręczników w bibliotece szkolnej i potwierdza odbiór własnoręcznym podpisem na specjalnej karcie ( zał. nr 1 ) W kl.I-III podpis składają rodzice.

 

    3. Uczeń otrzymuje jeden komplet podręczników na cały rok szkolny do bezpłatnego użytkowania.

 

 1. Każdy uczeń zobowiązany jest do niezwłocznego obłożenia wszystkich podręczników i ich podpisania na okładce.

 

 1. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.

 

 1. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.

 

 1. Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia np. pracy domowej.

 

 1. Dodatkowe wyposażenie podręcznika (np. płyty, mapy, plansze itp.) jest integralną częścią podręcznika i również podlega zwrotowi w stanie niezniszczonym.

 

 1. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia podręcznika w sposób uniemożliwiający korzystanie w kolejnym roku szkolnym: brak kartek, duże plamy, wycięte rysunki itp.  uczeń zobowiązany jest podręcznik odkupić.

 

 1. Jeśli uszkodzenia książki powstały w sposób celowy (zabawa, atak agresji) niezależnie od naprawy czy odkupienia, uczeń zobowiązany jest do uiszczenia kary dodatkowej w postaci darowizny na rzecz szkoły (książka do biblioteki szkolnej, papier do ksero dla klasy).

 

 1. Wraz z upływem terminu zwrotu wyznaczonego przez bibliotekę szkolną, uczeń powinien uporządkować podręczniki tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić uszkodzenia itp.,a następnie oddać wypożyczony komplet.

 

 1. Komplety podręczników uczeń zwraca do biblioteki .

 

 1. Uczniom z roczników korzystających z podręczników wcześniej używanych(drugi, trzeci rok użytkowania), w pierwszej klasie książki przydzielane są  w drodze losowej.

 

 1. W następnych klasach przy przydziale podręcznika uwzględnia się stosunek ucznia do wcześniej wypożyczanych książek (uczniowie  nie szanujący książek mogą otrzymać  podręczniki w gorszym stanie, jeśli szkoła nie dysponuje innymi).

 

 1. W celu odkupienia zgubionego bądź zniszczonego podręcznika rodzice lub opiekunowie prawni ucznia zobowiązani  są  do dokonania wpłaty równowartości zakupu podręcznika do ostatniego dnia wakacji na rachunek szkoły :60124012681111001038475914 z podaniem danych ucznia- imię, nazwisko, klasa  i adnotacją  -za zgubione podręczniki

 

 1. W przypadku niezwrócenia podręczników i niewpłacenia należnej kwoty za zgubienie Gdańskie Centrum Usług Wspólnych może wyciągnąć konsekwencje prawne.

 

 1. Komplety ćwiczeń bądź materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji państwa stanowią własność ucznia i nie podlegają zwrotowi.

 

 1. Z niniejszym regulaminem winni zapoznać się na początku roku szkolnego wszyscy uczniowie oraz ich rodzice i potwierdzić ten fakt podpisem na  specjalnej liście (zał. nr 2)