W roku szkolnym 2022/2023 nasza placówka uczestniczy w programie rządowym Aktywna tablica. W ramach tego programu, dofinansowującego nowoczesną pomoc informatyczną i edukacyjną dla szkół,  trzy sale lekcyjne, gabinet psychologa i pedagoga oraz logopedy wyposażono w monitory interaktywne (65 – calowe ( 4 szt.) i 27- calowe ( 1 szt),  które wspaniale urozmaicają lekcje i zajęcia terapeutyczne z uczniami o SPE.

Dzięki temu programowi realizujemy zadania współczesnej szkoły takie jak rozwijanie u uczniów i nauczycieli kluczowych kompetencji z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej czy przygotowanie uczniów do życia  w społeczeństwie informacyjnym, wyrównywanie kompetencji kluczowych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i dążenie do unowocześniania szkoły.

Ponieważ jesteśmy szkołą podstawową, do  której uczęszczają uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia, wsparcie finansowe   zostało nam udzielone na zakup pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii: 

 1. a) pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1883, §2 pkt 6, lit. a, b)):

– psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią,

– procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem,

– dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej,

 1. b) specjalistycznego oprogramowania do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, wykorzystywanego w TIK,

 Zakupione w ramach udzielonego wsparcia finansowanego sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii spełniają następujące warunki:

1) posiadają deklarację CE;

2) posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta;

3) zostały wytworzone zgodnie z normą medyczną PN-EN ISO 13485 – w przypadku gdy sprzęt, pomoce dydaktycznelub narzędzia do terapii stanowią wyroby medyczne;

4) są fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;

5) posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, sporządzone w języku polskim;

6) posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata

 Zrealizowane zadania programu:

 • Wyznaczenie koordynatora (p. Martę Pałubicką ) oraz zespołu wspierającego pracę nauczycieli (pp: Beatę Schachtę, Julię Pobłocką, Natalię Torłop- Zielińską, Bożenę Bach, Sylwię Kamrowską, Małgorzatę Schabowską, Katarzynę Steinke – Haase, Irenę Jabłońską, Barbarę Siniuk)
 • Uczestniczenie 5 nauczycieli naszej szkoły ( pp: Beatę Schachtę, Julię Pobłocką, Natalię Torłop- Zielińską, Bożenę Bach, Sylwię Kamrowską, Małgorzatę Schabowską) w cyklu szkoleń z zakresu stosowania TIK w nauczaniu oraz udostępnienie przez każdego nauczyciela po 2 scenariusze zajęć z TIK i przeprowadzenie z nich zajęć otwartych.
 • Uczestniczenie przez nauczycieli naszej szkoły  w szkoleniach online:
 1. TIK w pracy nauczyciela #56 – Wordwall – prosty sposób tworzenia własnych materiałów dydaktycznych – na platformie You Tube
 2. TIK w pracy nauczyciela # 55 – Aktywna lekcja + prezentacja + quizy = ciekawa lekcja – na platformie You Tube
 3. TIK w pracy nauczyciela # 63 – TIK w codziennej pracy nauczyciela – na platformie You Tube
 • zorganizowanie w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
  - dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk.
 • Nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń w grupie Facebook – Międzyszkolna Sieć Współpracy – program „ Aktywna Tablica”.
 • Wykorzystanie technologii TIK podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych,                         w tym lekcji otwartych, we wszystkich oddziałach szkoły.
 • Udostępnianie scenariuszy lekcji w e-dzienniku naszej szkoły jako forma dzielenia się rozwiązaniami i doświadczeniami pracy z TIK - w  zakładce Aktywna Tablica na stronie szkoły.
 • Przedstawienie dla organu prowadzącego sprawozdania z realizacji założeń programowych.

 Podczas realizacji projektu Aktywna Tablica w roku szkolnym 2022/2023  działał zespół samokształceniowy ds. integracji, opiniujący zapotrzebowanie szkoły                                     w multimedialne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia do terapii uczniów                                                                     ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Głównym celem było zaopatrzenie możliwie najwięcej sal lekcyjnych oraz wszystkie zajęcia specjalistyczne w pomoce terapeutyczne z użyciem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej. Zakupiono programy multimedialne i narzędzia terapeutyczne za kwotę 35000zł, które obecnie służą rozwijaniu kompetencji kluczowych z uczniami na zajęciach specjalistycznych:

–        zajęciach rewalidacyjnych z uczniami z orzeczeniami o kształceniu specjalnym,

–        zajęciach logopedycznych

–        zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne

–        zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych

–        zajęciach edukacyjnych w klasach 1-3 oraz 4-8 z j. polskiego

–        terapii psychologicznej

 Wnioski z pracy w projekcie:

 • zwrócenie uwagi na specyficzne trudności uczniów podczas pracy                                          z wykorzystaniem TIK
 • udostępnienie uczniom narzędzi, które umożliwią im pracę podczas samodzielnego rozwiązywania problemów
 • osiąganie wcześniej zamierzonych celów terapeutycznych i edukacyjnych
 • praca metodami zwiększającymi motywacje uczniów do nauki
 • prezentacja łatwo dostępnych materiałów online

Program Aktywna Tablica, który realizowany jest w naszej szkole,  pomaga uczniom oraz nauczycielom stać się nie tylko mistrzami nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz rozwijać w nich takie kompetencje ale również wyrównywać szanse edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, co jest głównym punktem w zapewnieniu wysokiej jakości edukacji. Jest to program rządowy, dofinansowujący nowoczesną pomoc informatyczną i edukacyjną dla szkół. Realizacja projektu obejmuje wszystkie oddziały szkoły oraz nauczane przedmioty.

Uzyskane korzyści w  nauczaniu i uczeniu się dzięki zastosowaniu programów multimedialnych:

 • Zaangażowanie uczniów poprzez zwiększenie dynamiki lekcji i oddziaływania na wiele zmysłów
 • Dużo większa różnorodność wykorzystanych materiałów podczas lekcji dzięki programom multimedialnym oraz platformom edukacyjnym
 • Dostęp do różnych programów i bieżących informacji znajdujących się na dysku komputera obsługującego tablicę interaktywną i w Internecie
 • Możliwość szerszego doboru materiałów do indywidualnych potrzeb uczniów
 • Nauczyciel może wykorzystywać obrazy graficzne, zdjęcia i filmy dla wzmocnienia percepcji wzrokowej
 • Łatwość wykorzystania animacji i symulacji komputerowych do zilustrowania trudnych zjawisk, których nie można pokazać uczniom w inny sposób (dotyczy to głównie zjawisk fizycznych czy przyrodniczych), a co pozwala łatwiej zrozumieć te zjawiska).

Opracowała:

Beata Schachta - wicedyrektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 6. Organy prowadzące są obowiązane zapewnić, aby szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły za granicą i SOSW, w odniesieniu do których otrzymały wsparcie finansowe, podjęły działania dotyczące wdrożenia stosowania TIK w procesie nauczania polegające na:

 1) uczestniczeniu przez wskazaną grupę nauczycieli szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, szkoły za granicą lub SOSW w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu:

 1. a) 2 lub 3 osób – w przypadku szkoły lub SOSW, w której jest zatrudnionych mniej niż 10 nauczycieli, b) 4 osób – w przypadku szkoły lub SOSW, w której jest zatrudnionych od 10 do 20 nauczycieli,
 2. c) 5 osób – w przypadku szkoły lub SOSW, w której jest zatrudnionych powyżej 20 nauczycieli;

2) uczestniczeniu przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, szkoły za granicą lub SOSW w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:

 1. a) udziale w co najmniej trzech spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
 2. b) zorganizowaniu w szkole lub SOSW, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
 3. c) dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk; Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 1883

3) wyznaczeniu szkolnego e-koordynatora do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK w szkole lub SOSW oraz powołaniu nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora szkoły lub SOSW i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły lub SOSW z wykorzystaniem TIK;

4) wykorzystywaniu TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły biorącej udział w Programie, w wymiarze co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych;

5) przedstawieniu organowi prowadzącemu szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, szkołę za granicą lub SOSW sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie, obejmującego zadania, o których mowa w pkt 1–4, oraz: a) ocenę wpływu stosowania TIK w szkołach lub SOSW na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się, b) charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu, c) ocenę stopnia realizacji przez szkoły lub SOSW zadań wynikających z udziału w Programie;

6) wypełnianiu ankiet oraz udziale w badaniach na potrzeby przeprowadzenia ewaluacji Programu, o których mowa w § 20