Klasy I-III - Szkoła Podstawowa nr 56 im. Andrzeja Struga

PROCEDURY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 56 W GDAŃSKU W CZASIE EPIDEMII COVID – 19

1. Uczniowie klas I-III są odbierani przez nauczycieli pięć minut przed rozpoczęciem zajęć. Dzieci wchodzą do szkoły wejściem znajdującym się przy sali 24. Nakrycia wierzchnie i obuwie pozostawiają w wyznaczonym miejscu na korytarzu klas I-III.

2. Każdy uczeń przychodzi na zajęcia punktualnie.

3. Po skończonych lekcjach nauczyciel wyprowadza dzieci ze szkoły i przekazuje je rodzicom/prawnym opiekunom.

W przypadku, gdy rodzic/prawny opiekun nie odbierze dziecka o wyznaczonej godzinie, nauczyciel powiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły, a następnie Dyrektor zawiadamia właściwe służby porządkowe.

4. Rodzic/ prawny opiekun zobowiązany jest przyprowadzić do szkoły zdrowe dziecko, bez jakichkolwiek oznak chorobowych ( kaszel, katar, kichanie, ból brzucha, wymioty, ból głowy, złe samopoczucie, gorączka powyżej 37 stopni C). Ponadto nikt z domowników ucznia nie może przebywać na kwarantannie lub w izolacji.

5. Uczeń ma sprawdzaną temperaturę przez pielęgniarkę lub inną wyznaczoną przez Dyrektora osobę. 

6. Rodzic przyprowadza dziecko w maseczce ( w przyłbicy, jeżeli nie może nosić maski). Uczeń może zdjąć maseczkę tylko podczas zajęć lekcyjnych, natomiast w drodze do świetlicy, stołówki oraz podczas przerw śródlekcyjnych usta i nos ma zasłonięte.

7. W przypadku gdy u ucznia wystąpią objawy chorobowe podczas pobytu w szkole lub gdy zgłosi on dolegliwości bólowe lub złe samopoczucie, niezwłocznie jest odprowadzany do miejsca izolacji, w którym przebywa pod opieką wyznaczonego przez Dyrektora pracownika szkoły, a rodzice zostają natychmiast poinformowani telefonicznie o zaistniałej sytuacji i zobligowani do bezzwłocznego odebrania dziecka.

8. Wychowawcy klas I-III ustalają harmonogram przerw oraz wietrzenia sal lekcyjnych.

9. Uczniowie z klas I-III wychodzą podczas przerw śródlekcyjnych na korytarz raz w ciągu godziny ( w tym czasie sale lekcyjne są wietrzone). Na korytarzu przebywa tylko jedna klasa.

10. Nauczyciele prowadzący zajęcia sportowe odbierają uczniów z klasy lekcyjnej osobiście i pełnią nad nimi opiekę.

11. Nauczyciel świetlicy przyprowadza dzieci przed lekcjami do sali lub przekazuje uczniów wychowawcy w drodze do sali lekcyjnej.

12. Nauczyciel świetlicy zabiera uczniów na obiad z sali lekcyjnej oraz odprowadza ich po skończonym obiedzie.

13. Obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia do szkoły przez dzieci zabawek i innych przedmiotów z domu.

14. Dzieci nie przynoszą do szkoły produktów spożywczych, których nie są w stanie samodzielnie odpakować/otworzyć.

15. Uczeń powinien być wyposażony w wystarczającą ilość wody/ napojów, ponieważ nie będą czynne źródełka, sklepik, automat.

16. Uczniowie muszą mieć własne podręczniki i przybory szkolne, nie mogą się nimi wymieniać.

17. W celu zapewnienia szybkiej komunikacji z rodzicami/ opiekunami ucznia, przez cały jego pobyt w szkole, Rodzic musi być osiągalny pod wskazanym przez siebie, aktualnym numerem telefonu.

powrót do góry